Disclaimer

Website:
Omnido Assurantiën, NL-Breda. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt, op wat voor manier dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnido Assurantiën. Omnido Assurantiën verklaart dat deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Omnido Assurantiën aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door foutieve vermelding op deze website. Gebruikers wordt nadrukkelijk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Omnido Assurantiën heeft ernaar gestreefd auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen.

E-mail:
Omnido Assurantiën, NL-Breda. Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Omnido Assurantiën zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Omnido Assurantiën geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnido Assurantiën, niet toegestaan. Omnido Assurantiën staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Omnido Assurantiën kan niet garanderen dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Omnido Assurantiën u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Omnido Assurantiën u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).